Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden PMG Techniek B.V.

ARTIKEL 1 Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

PMG: PMG Techniek B.V en alle aan voornoemde vennootschap gelieerde ondernemingen.

Wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een verkoopovereenkomst of een verhuurovereenkomst met PMG aangaat dan wel daartoe een offerte vraagt of een zaak uit het magazijn afneemt;
Indien meerdere (rechts)personen gezamenlijk als wederpartij de overeenkomst zijn aangegaan, dan kunnen zij door PMG hoofdelijk of gezamenlijk aansprakelijk worden gehouden voor de nakoming van de uit de overeenkomst en uit deze algemene voorwaarden voort­vloeiende verplichtingen.

Zaak: te leveren of te verhuren stoffelijk object, zoals doch niet beperkt tot hoogwerkers, heftrucks, klim- en  steigermateriaal. Voor zover toepasselijk is, wordt in deze algemene voorwaarden onder het begrip zaak ook verstaan geleverde installaties, apparaten, onderdelen, toebehoren en gereedschappen, alsmede hiermee samenhangende goederen, in de ruimste zin van het woord.

Overeenkomst: de tussen PMG en wederpartij tot stand gekomen:

  1. de overeenkomst tot koop en verkoop van goederen of
  2. de overeenkomst tot huur en verhuur van goederen.

Aanvullende verhuurvoorwaarden gemotoriseerd zelfrijdend materieel:  aanvullende verhuurvoorwaarden, die gelden als aanvulling op de algemene voorwaarden van PMG ingeval van verhuur van hoogwerkers en heftrucks. Deze aanvullende verhuurvoorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.

WAM-verzekering: Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen is een verzekering die de bezitter/ houder, c.q. PMG, verplicht is af te sluiten op alle materieel dat gemotoriseerd zelfrijdend is. PMG heeft een WAM verzekering afgesloten op alle zelfrijdende hoog­werkers en heftrucks. Dit geld zowel voor materieel dat zich op de openbare weg begeeft als ook voor zelfrijdende hoogwerkers en heftrucks die uitsluitend binnen gebouwen en/of afgeslo­ten werkterrein rijden.


ARTIKEL 2 Toepassing algemene voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden gelden tussen PMG en wederpartij nadat zij door (een van) partijen van toepassing zijn verklaard op een offerte of een overeenkomst. Indien deze voorwaarden op een overeenkomst van toepassing zijn, gelden zij eveneens voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten.
Toepassing van de door wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing, voor zover nodig op mutaties, op alle overeenkomsten of bedingen in overeenkomsten die strekken tot onderhouds-, installatie- en reparatiewerkzaamheden en andere dienstverlening in de ruimste zin van het woord en met inbegrip van het toezicht houden op zulke werkzaamheden en op personen, die zulke werkzaamheden verrichten.

2.3 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de

Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

2.4 Afwijkende bedingen gelden slechts indien de wederpartij en PMG die schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor die overeenkomst, waar­bij ze gemaakt zijn; voor alle overige verdere overeenkomsten zijn en blijven deze algemene voorwaarden van kracht.

2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. PMG en de wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2.8 Indien PMG niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat PMG in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.


ARTIKEL 3 Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. PMG is eerst gebonden, doordat zij een opdracht schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd.

3.2  Indien geen voorafgaande schriftelijke aanvaarding van een bestelling heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld bij verkoop uit magazijnvoorraad, komt de koop­overeenkomst tot stand doordat PMG geheel of gedeeltelijk voldoet aan een verzoek tot levering van de wederpartij, dan wel doordat PMG aan een om levering verzocht hebbende wederpartij een factuur zendt.

3.3 Afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten, alsmede alle andere specificaties voorkomende in prijscouranten, reclamemateriaal, op haar internetsites en bij aanbiedingen of/en orderbevestigingen gelden slechts ter aanduiding. Voor fouten en afwijkingen in of van genoemd materiaal is PMG Techniek B.V. niet aan­sprakelijk, tenzij schriftelijk is vastgelegd dat ze onderdeel van de overeenkomst vormen.

ARTIKEL 4 Intellectuele eigendom en knowhow

4.1 Alle documentatie, verkoopfolders, afbeeldingen, tekeningen etc. die door PMG aan de wederpartij worden verstrekt, blijven eigendom van PMG.

4.2 De wederpartij is niet gerechtigd de in lid 1 bedoelde bescheiden aan te wenden anders dan ten behoeve van het gebruik van de zaken waarop zij betrekking hebben.

4.3 De wederpartij is niet gerechtigd de in lid 1 bedoelde bescheiden of de daarin besloten of op andere wijze aan haar bekend geworden gegevens te verveelvoudigen en/of aan derden te openbaren, tenzij PMG uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hiervoor geeft.

4.4 Bij overtreding van het in lid 2 en/of 3 bepaalde is de wederpartij aan PMG voor iedere overtreding een boete van € 4.500,- verschuldigd, ongeacht de overige rechten van PMG op nakoming, ontbinding, schade­vergoeding etc.


ARTIKEL 5 Keuring

5.1 Indien is overeengekomen, dat de wederpartij de zaken op het terrein van PMG dan wel ter plaatse van de wederpartij of elders (doet) keuren of inspecteren en hij van dat recht geen gebruik heeft gemaakt binnen tien werkdagen, nadat hij van de gelegenheid daartoe in kennis is gesteld of hem die gelegenheid feitelijk is geboden, worden de zaken geacht definitief en onvoorwaardelijk door de wederpartij te zijn aanvaard.

5.2 De kosten van keuren of inspecteren zijn voor rekening van de wederpartij


ARTIKEL 6 Montage en inwerkingstelling

6.1 In de overeenkomst zijn kosten van montage en inwerkingstelling niet berekend.

6.2 Indien PMG zich tot montage en inwerkingstelling van de verkochte of verhuurde en geleverde zaken verplicht heeft, dan aanvaardt zij slechts aansprakelijkheid met betrekking tot de werking van die zaken, indien:

a.     montage en inwerkingstelling geschiedt volgens haar aanwijzing, waarbij zij het recht heeft een monteur met de leiding van de werkzaamheden te belasten. Reiskosten en kosten voor logies, voeding e.d. voor de monteur zijn voor rekening van de wederpartij.

b.     de omstandigheden (in de ruimste zin van het woord) ter plaatse waar de montage en inwerkingstelling moeten geschieden geen hinderlijke invloed uitoefenen en fundamenten, muren, wanden en dergelijke, waarop en/of waar­aan de zaken moeten worden opgesteld of aangebracht voor de aanvang der werkzaamheden op de juiste wijze zijn aangebracht, uitgevoerd en/of geprepareerd.

Voor rekening van de wederpartij is het verrichten van alle bijkomende werkzaam­heden. Voorts dient de wederpartij voor zijn rekening de nodige assistentie te geven in de vorm van mankracht en hulpmaterialen. Voor rekening van de wederpartij is het verrichten van alle bijkomende werkzaamheden. Voorts dient de wederpartij voor zijn rekening de nodige assistentie te geven in de vorm van  mankracht en hulpmaterialen.

6.3 Indien de monteur ten gevolge van de omstandigheden, onafhankelijk van de wil van PMG, niet regelmatig kan doorgaan, komen hieruit voortvloeiend kosten ten laste van de wederpartij.

6.4 Artikel 18 is van overeenkomstige toepassing.


ARTIKEL 7 Levering

7.1 Levering bij verkoop aan de wederpartij van de zaak geschiedt Ex Works.

7.2 Levering bij verhuur aan de wederpartij van de zaak geschiedt compleet en in werkende staat. Behoudens normale slijtage dient de gehuurde zaak in dezelfde staat door de huurder terug geleverd te worden.

7.3 De door PMG opgegeven leveringstermijn gaat in op het moment dat alle gegevens, tekeningen en dergelijke die voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn volledig door PMG zijn ontvangen.

7.4 Met PMG overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Indien de overeengekomen tijd van levering is overschreden, is de wederpartij bevoegd om PMG bij aangetekende brief een redelijke nadere termijn voor levering te stellen. Pas na overschrijding van die termijn kan PM aansprakelijk worden gesteld voor termijnoverschrijding.

7.5 Zodanige overschrijding geeft de wederpartij niet het recht de bestelling te annuleren of de ontvangst of betaling van de zaken te weigeren, noch verplicht dit PMG tot enigerlei vergoeding aan de wederpartij, noch tot levering uit voorraad, indien gekocht is op aanvoer van fabriek.

7.6 PMG is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.


ARTIKEL 8 Prijzen bij verkoop

8.1 Alle prijzen gelden Ex Works en zijn exclusief BTW.

8.2 De wederpartij draagt de verzend- en reiskosten in verband met een ongerecht­vaardigd beroep op de garantie of een ongerechtvaardigde klacht van de wederpartij.

8.3 De prijzen zijn gebaseerd op de inkoopprijzen en andere kostenfactoren. Wanneer een dezer kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de order, maar voor levering van de goederen wordt verhoogd, heeft PMG het recht die verhogingen aan de wederpartij door te berekenen.

8.4 Onverminderd de algemene toepasselijkheid van lid 3 is zij in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in- of uitvoerrechten of andere rechten of belastingen na de verzending van de orderbevestiging optredende en op veran­dering in de wisselkoers van de euro tegenover de buitenlandse valuta, waarin PMG de zaken heeft gekocht.

8.5 Doorberekeningen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst geven de wederpartij het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden.


ARTIKEL 9 Prijzen bij huur

9.1 Alle huurprijzen zijn af magazijn van verzending en exclusief BTW, transport, bediening, brand­stof, montage en demontage tenzij anders overeengekomen. De prijzen zijn gebaseerd op een werktijd van maximaal 8 werkuren per dag en/of 40 werkuren per week. Bij meer werkuren is een extra toeslag verschuldigd. Bij afwijking tussen het aantal gemaakte bedrijfsuren en het geschatte aantal bedrijfsuren is PMG gemachtigd de huurtermijnen naar verhouding, zo nodig met terugwerkende kracht, aan te passen.

9.2 De door de wederpartij verschuldigde huurprijs wordt berekend vanaf de dag waarop de goederen in het magazijn van PMG volgens overeenkomst ter beschikking staan van de wederpartij, tot en met de overeengekomen beëindigingdatum c.q. de datum waarop de goederen bij PMG zijn terugbezorgd c.q. door PMG zijn teruggehaald.


ARTIKEL 10 Overeenkomsten verhuur

10.1 De zaken worden verhuurd voor periodes van hele dagen, weken en/of vier weken, tenzij anders overeengekomen. De huurperiodes zijn ondeelbaar. Voor een onvolledige periode is de wederpartij een huurprijs voor een volledige periode verschuldigd.

10.2 PMG blijft te allen tijde eigenaar van de gehuurde zaken, ongeacht de duur van de huurperiode.

10.3 Vorstverletdagen en vastgestelde vakantiedagen tellen volledig mee bij de vaststelling van de huurperiode en de berekening van de huurprijs. Als het gehuurde, door welke omstandigheden dan ook tijdelijk niet ter bedrijfsklare beschikking van de wederpartij heeft gestaan, blijft de huur­prijs onverkort verschuldigd.

10.4 Bij overeenkomsten verhuur voor onbepaalde tijd kunnen partijen, uitsluitend schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van één dag, de huurovereenkomst beëindigen.

10.5 Overeenkomsten verhuur, die voor bepaalde tijd langer dan een jaar zijn aangegaan, kunnen niet tussentijds worden opgezegd door de huurder. PMG behoudt zich het recht voor in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld in geval van achterstand van betalingen of niet nakomen van overige betalingen en afspraken, het gehuurde retour te nemen. Hierbij zal de wederpartij niet ontslagen worden van zijn contractuele betalingsverplichting.

10.6 Overeenkomsten verhuur, die voor bepaalde tijd langer dan een jaar zijn aangegaan, worden na de contractperiode stilzwijgend verlengd voor de contractduur van steeds een jaar. Mocht de wederpartij de overeenkomst verhuur aan het einde van de contractperiode willen beëindigen, dan moet hij PMG hiervan minstens twee maanden voor het einde van de periode schriftelijk kennis geven.

ARTIKEL 11 Verplichtingen wederpartij bij overeenkomsten verhuur

11.1 De wedepartij is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de in huur genomen zaken vanaf het tijdstip van aflevering tot de terugkeer van de goederen in het magazijn van PMG. Wederpartij is verplicht de zaken tegen vervangingswaarde te verzekeren ter zake alle schade, risico, vermissing en diefstal.

11.2 Het is de wederpartij niet toegestaan de goederen onder te verhuren, ter verkoop aan te bieden, te verkopen, over te dragen, te bezwaren of op enigerlei andere wijze af te staan.
Evenmin is het wederpartij toegestaan om zonder toestemming van PMG de zaken van de plaats of het werk, waarvoor deze bestemd zijn, te verwijderen en/of op andere plaatsten en/of werken op te stellen. PMG heeft het recht in nader overleg te regelen controle op de aanwezigheid van de zaken uit te oefenen of te doen uitoefenen.

11.3 Indien derden ten opzichte van de gehuurde zaak rechten willen doen gelden of maatregelen treffen, zal de wederpartij deze derden terstond doen blijken van de eigendom van PMG. Indien de gehuurde zaak uit de macht van de wederpartij mocht geraken, zal de wederpartij PMG daar­van binnen 24 uur in kennis stellen en zo nodig zelf voorzieningen daartegen treffen. PMG zal voor de bescherming van haar rechten alle door haar nodig geoordeelde maat­regelen (waaronder maatregelen ten name van de wederpartij) kunnen treffen. De kosten van die maatregelen zullen voor de wederpartij zijn, tenzij de aanleiding voor de maatregelen gelegen is in een omstandigheid die uitsluitend aan PMG is toe te rekenen. Wederpartij zal de voor zijn rekening komende kosten op eerste verzoek aan PMG voldoen.

11.4 De wederpartij dient de zaken overeenkomstig hun bestemming te gebruiken en deze overigens als een goede huisvader te verzorgen, een en ander met inachtneming van de bedienings- en behandelingsvoorschriften.
Bij een accumachine is de wederpartij voor het controleren en het bijvullen van het vloeistofniveau van de accu’s met gedemineraliseerd water. Geadviseerd wordt dit twee keer per maand te doen. Tevens dient de wederpartij de accu’s tijdig en onder de juiste omstandigheden te laden.

11.5 Het is de wederpartij niet toegestaan enige verandering aan de goederen aan te (laten) brengen, noch herstelwerkzaamheden aan de zaken te (laten) verrichten. De wederpartij dient alle defecten en/of gebreken aan de zaken onmiddellijk schriftelijk te melden aan PMG.

11.6 De wederpartij is verplicht alle tijdens de huurperiode aan de zaken ontstane schade, vermissing en/of diefstal van de zaken, veroorzaakt door welke reden dan ook te vergoeden, uitgezonderd normale slijtage.

11.7 De wederpartij is te allen tijde verplicht op verzoek van PMG het gehuurde voor bezich­tiging en technische inspectie aan PMG ter beschikking te stellen of te doen stellen. De wederpartij zal voorafgaand aan een periodieke inspectie schriftelijk hiervan op de hoogte worden gesteld.

11.8 Nadat PMG het gehuurde aan zijn adres heeft terugontvangen, houdt PMG het recht om binnen redelijke termijn bij de wederpartij te reclameren, dat het gehuurde niet in goede staat terugontvangen is. De wederpartij is aansprakelijk voor de binnen deze termijn geconstateerde schade.

11.9 Gedurende de huurperiode is de wederpartij verplicht alle ter zake geldende veiligheidsvoor­schriften en andere voorschriften vanwege de overheid in acht te nemen. Wederpartij vrijwaart PMG voor alle schade voortvloeiende uit het niet door wederpartij in acht nemen van deze voorschriften.

11.10 PMG is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de wederpartij en/of derden en kunnen niet op PMG verhaald worden.

11.11 In geval overeengekomen is dat het gehuurde aan het eind van de huurperiode door PMG zal worden afgehaald, zal wederpartij de gehuurde zaak voor transport gereed houden. Extra kosten ten gevolge van het niet nakomen van deze verplichting kunnen door PMG in rekening worden gebracht.

11.12 Indien er goede grond bestaat te verwachten dat de wederpartij haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de wederpartij verplicht op het eerste verzoek van PMG terstond genoeg­zame en in de door PMG gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen door nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is PMG gerechtigd nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. Indien de wederpartij aan dit verzoek als bedoeld in de voorgaande zin niet binnen 8 dagen na een daartoe strek­kende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al haar verplichtingen terstond opeisbaar.

11.13  De wederpartij heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dan kan de wederpartij daarop geen beroep meer doen, indien zij PMG niet zo spoedig mogelijk en ieder geval binnen 24 uur na aflevering althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis daar­van heeft gegeven.
Vorderingen en verweren, gegrond op de feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van één jaar na aflevering.


ARTIKEL 12 Verplichtingen PMG bij overeenkomst verhuur

12.1 Reparaties aan de gehuurde zaak zullen door PMG binnen de door haar gehanteerde normale werktijden zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd. In spoedeisende gevallen zal PMG, indien mogelijk, haar medewerking verlenen aan het verrichten van reparaties buiten haar normale werktijden, waarbij de extra kosten voor rekening van de wederpartij zijn.

12.2 Uitsluitend die reparaties die het gevolg zijn van normale slijtage zijn voor rekening van PMG. Reparatiekosten die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik en/of nalatigheid van de wederpartij of haar personeel zullen door PMG aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

12.3 Bij reparaties, normaal onderhoud uitgezonderd, welke niet binnen 24 uur kunnen worden uit­gevoerd, zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend, zal PMG, indien zulks is overeengekomen, gedurende de tijd dat het gehuurde niet ter beschikking van de wederpartij staat, deze op verzoek van de wederpartij vervangen c.q. doen vervangen door een andere naar keuze van PMG.

12.4 De bedrijfsuren gemaakt met het vervangingsmiddel worden beschouwd als te zijn gemaakt met de vervangen gehuurde zaak.

12.5 PMG is bevoegd zonder opgave van redenen een gehuurde zaak voor de verdere duur van de gebruiksperiode permanent te vervangen door een minimaal gelijkwaardig goed. PMG verplicht zich in een dergelijk geval de extra kosten voor haar rekening te nemen.


ARTIKEL 13 Aanvullende verhuurvoorwaarden gemotoriseerd zelfrijdend materieel

13.1 PMG heeft voor WAM-plichtige zaken een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, welke voldoet aan de bij of krachtens de Wet aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen. Voor rekening van de wederpartij, die PMG dient te vrijwaren komt evenwel:
- schade aan derden die weliswaar door de verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt vergoed, doch terzake waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking geldt;
- het in de verzekeringspolis genoemde eigen risico;
- schade aan bovengrondse en ondergrondse leidingen of kabels  en / of de daardoor veroorzaakte gevolgschade;
- boetes, bekeuringen en / of kosten voor PMG, die voortvloeien uit het door de wederpartij (of diens personeel / hulppersonen / andere personen waarvoor wederpartij verantwoordelijk is) op de openbare weg rijden met niet-gekentekend (WAM-plichtig) werkmateriaal.

13.2 Deze WAM-verzekering dekt schade aan de gehuurde zaak of schade door diefstal van de gehuurde zaak met inachtneming van het eigen risicobedrag. PMG brengt geen verzekeringspremie of poliskosten in rekening aan de wederpartij.

13.3 De eigen risicobedragen gelden per gebeurtenis en komen altijd voor rekening van de wederpartij.

13.4 Voor schades ontstaan door of tijdens werkzaamheden met hoogwerkers en/of heftrucks biedt de WAM-verzekering geen dekking en is PMG niet aansprakelijk. PMG kan dit risico ook nooit en te nimmer aanvaarden en is hiervoor dan ook niet aansprakelijk. Dit risico is derhalve te allen tijde voor de wederpartij en deze zal zelf moeten zorgdragen voor een passende aansprakelijkheidsverzekering.

13.5 Met betrekking tot een voertuig behorende bij een autohoogwerker geldt dat de kosten voor reparaties, onderhoud, normale bandenslijtage en motorrijtuigenbelasting voor rekening van PMG zijn. Het gaat hierbij om reparaties die naar het oordeel van PMG noodzakelijk zijn en niet zijn veroorzaakt door nalatigheid of ondeskundig gebruik van de wederpartij.

13.6 Indien de wederpartij aansprakelijk mocht zijn voor schade die gedekt is door de verzekering, past PMG het recht van regres toe. Daarbij zal het gehete schadebedrag op de wederpartij verhaald worden.

13.7 Aanhanghoogwerkers mits niet zelfrijdend, vallen onder de verzekering van de trekkende auto. De wederpartij dient over een geldig en voor het besturen van de gehuurde zaak geschikt rijbewijs te beschikken en bij zich te dragen, bij gebreke waarvan de wederpartij volledig aansprakelijk is voor de gevolgen.

13.8 De wederpartij heeft de verplichting de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan, doch in ieder geval binnen 24 uur schriftelijk te melden aan PMG. In geval van diefstal, rellen of vandalisme dient de wederpartij onmiddellijk aangifte te doen bij de politie en PMG een kopie van het proces verbaal te overhandigen.

13.9 Tijdige betaling van de huursom is vereist om een beroep te kunnen doen op de vrijwaring.

13.10 De verzekering bied geen dekking in gevallen van grove nalatigheid, grove schuld of opzet van de zijde van wederpartij, haar werknemers of door wederpartij ingeschakelde derden. De wederpartij dient afdoende maatregelen te nemen om de kans op schades en/ of diefstal van de gehuurde zaak zo klein mogelijk te houden. Indien mogelijk dient de hoogwerker of de heftruck uitge­stempeld en met een deel van de mast omhoog te worden neergezet.
De verzekering biedt geen dekking voor schades veroorzaakt bij laden, lossen, heffen of hijsen van het gehuurde (handling) en schades die door bet niet in acht nemen van de doorrijhoogte (aangegeven in het chauffeurscompartiment) veroorzaakt worden.
De verzekering biedt geen dekking in gevat van doorverhuur van de hoogwerker of heftruck, het gebruik door niet geautoriseerde personen en het niet in acht nemen van de veiligheidseisen en/of gebruiksvoorschriften

13.11 PMG behoudt zich het recht voor in bijzondere omstandigheden klanten of orders uit te sluiten van deze casco verzekering.


ARTIKEL 14 Betalingsvoorwaarden

14.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de factuur contant te worden voldaan zonder korting bij levering van de zaken, ongeacht of het al verkochte of slechts een deel daarvan wordt geleverd dan wel of door de wederpartij wordt gereclameerd. De betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.

14.2 Facturatie bij overeenkomsten verhuur vindt plaats na beëindiging van de huur en/of na elke huurperiode van vier weken.
Facturen met betrekking tot overeenkomsten verhuur van PMG dienen binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden voldaan op de door PMG aangegeven wijze. De betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.

14.3 In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij, ongeacht of PMG reeds ter zake heeft gefactureerd, terstond opeisbaar en wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. PMG heeft dan zonder enige ingebrekestelling het recht de wederpartij vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen met een percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente en tevens op alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

14.4 Zolang de wederpartij de door hem verschuldigde betalingsverplichting niet heeft voldaan, is PMG gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

14.5 Indien de overeengekomen betalingstermijn met meer dan één maand is over­schreden, is PMG bevoegd om de daaraan verbonden incassokosten aan de wederpartij in rekening te brengen, indien PMG voor het innen van de vordering gebruik maakt van daartoe geëigende personen of instellingen, zulks met een minimum van 10% van het overeengekomen factuurbedrag.

14.6 Betalingen door of vanwege de wederpartij strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde rente en daarna in volgorde van ouder­dom de openstaande hoofdsommen, ongeacht anders luidende aanwijzingen van de wederpartij.

14.7 De wederpartij kan slechts bezwaar maken tegen een factuur binnen de betalingstermijn.

14.8 Elke overeenkomst wordt door PMG aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de wederpartij op grond van door PMG in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt.

14.9 Tijdens de uitvoering van een overeenkomst is PMG gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat de wederpartij op verzoek en ten genoegen van PMG zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst.


ARTIKEL 15 Risico- en eigendomsovergang

15.1 Dadelijk nadat de zaken als geleverd gelden in de zin van artikel 7.1 draagt de wederpartij het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door de zaken mocht ontstaan, behoudens deze schade aan grove schuld of opzet van PMG te wijten is. Indien de wederpartij na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van de zaken zal PMG gerechtigd zijn de kosten van opslag aan de wederpartij in rekening te brengen.

15.2 Onverminderd het in het vorige lid en het in artikel 7.1 gestelde en onverminderd het bepaalde in de wet, wordt de zaak eerst eigendom van de wederpartij nadat hij heeft voldaan aan zijn uit de levering van de zaak voortvloeiende betalingsverplichtingen.

15.3 PMG zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de zaken. De wederpartij zal aan PMG alle medewerking verlenen ten einde PMG in de gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de zaken, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.


ARTIKEL 16 Wijziging en annulering overeenkomst

16.1 Wijziging en/of aanvulling van een overeenkomst behoeft de schriftelijke instemming van PMG. Indien de wederpartij de gesloten overeenkomst wenst te wijzigen, zullen partijen tijdig en in overleg  de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties, zal hebben, zal PMG de wederpartij hierover tevoren inlichten.

16.2 Annulering van een overeenkomst behoeft de schriftelijke instemming van PMG. Indien de wederpartij de gesloten overeenkomst wenst te annuleren, dan is hij gehouden alle schade, waarin begrepen gederfde winst en alle kosten voortvloeiende uit de annulering aan PMG te vergoeden.


ARTIKEL 17 Reclames

17.1 Reclames op geleverde gebruikte zaken worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, door PMG niet in behandeling genomen en is PMG ter zake niet aansprakelijk uit welke hoofde dan ook. De bepalingen in lid 2 tot en met 5 van dit artikel hebben dan ook uitsluitend betrekking op nieuwe zaken.

17.2 De wederpartij heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dan kan de wederpartij daarop geen beroep meer doen, indien zij PMG niet zo spoedig mogelijk en ieder geval binnen 24 uur na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis daarvan heeft gegeven.

17.3 Vorderingen en verweren, gegrond op de feiten die de stelling zouden recht­vaardigen dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, verjaren door verloop van één jaar na aflevering.

17.4 Een reclame betreffende geleverde zaken kan geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen van partijen ter zake van eerder geleverde zaken en alsnog te leveren zaken, ook niet als die zaken zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van dezelfde overeenkomst.

17.5 Een reclame schort geen enkele betalingsverplichting op.


ARTIKEL 18 Garantie

18.1 PMG garandeert geleverde nieuwe zaken gedurende de tijd van zes maanden na levering. Dat wil zeggen dat alle onderdelen waaraan gedurende die termijn, uit hoofde van fabricage- of materiaalfouten of ondeugdelijke con­structie, enig gebrek mocht ontstaan, kosteloos zullen worden hersteld, ofwel door andere vervangen, zulks ter keuze van PMG. De garantie geldt mits zodanig gebrek terstond na de ontdekking en in ieder geval binnen de in artikel 16 genoemde termijnen schriftelijk ter kennis van PMG wordt gebracht en, voor zover PMG dit wenst, het betrokken onderdeel ter­stond vrachtvrij wordt toegezonden. De garantietermijn wordt verkort naar gelang de goederen meer dan 40 uur per week in gebruik zijn.

18.2 De hierboven vermelde garantie met betrekking tot gratis herstel of vervanging van een nieuw onderdeel omvat niet eventuele wettelijke heffingen op het gratis te verschaffen onderdeel, alsmede invoerrechten en omzetbelasting; deze komt voor rekening van de wederpartij. Is de overkomst van een monteur noodzakelijk voor het vervangen of herstellen van het defecte onderdeel, dan worden daarvoor de gebruikelijke kosten in rekening gebracht.

18.3 Indien de wederpartij gedurende de garantietermijn eventuele herstellingen of veran­deringen verricht of door anderen laat verrichten, of niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet zonder voorafgaande toestemming van PMG, dan vervalt onmiddellijk de garantieverplichting van PMG. De wederpartij heeft niet het recht betaling te weigeren op grond dat PMG zijn garantieverplichting, niet, nog niet of niet ten volle is nagekomen.

18.4 Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, onoordeelkundig of onjuist onderhoud, of die zich voordoen na door of namens de wederpartij zelf of door derden verrichte wijziging of reparatie, blijven buiten de garantie.

18.5 PMG staat niet in voor de bijzondere geschiktheid voor een bepaald doel van de door haar geleverde zaken tenzij deze zaken door PMG zijn geleverd op basis van een door de wederpartij verstrekt model waarvoor de zaken bijzondere geschiktheid dienen te vertonen.


ARTIKEL 19 Aansprakelijkheid

19.1 Onverminderd het in artikel 18, in de wet en in de volgende leden bepaalde en behoudens aan eventuele toepasselijke garanties door de wederpartij te ontlenen aanspraken, is PMG na aflevering bij verkoop niet aansprakelijk voor niet deugdelijke of niet tijdige nakoming van PMG, welke aansprakelijkheid derhalve uitdrukkelijk wordt uitgesloten, met uitzondering van opzet of grove schuld van personen van wie PMG bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.

19.2 De aansprakelijkheid van PMG is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaaksbeschadiging en letselschade, aan zaken en personen van de wederpartij, veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek aan de gehuurde zaak of door opzet of grove schuld van PMG of haar werknemers. De aansprakelijkheid van PMG is beperkt tot het maximumbedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Een kopie van de polis met de voorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek door PMG toegezonden.

19.3 De aansprakelijkheid ter zake van het niet nakomen van de garantieverplichtingen is voorts beperkt tot de kosten van herstel of vervanging door derden, waartoe de wederpartij echter niet zal overgaan, alvorens de wederpartij PMG uitdruk­kelijk in gebreke zal hebben gesteld en PMG een redelijke termijn zal hebben gegund, waarbinnen PMG alsnog aan zijn garantie­verplichtingen zal kunnen voldoen.

19.4 PMG is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, zoals die ten vervolge van bedrijfsstillegging, vertraging, stoornis of enige andere bedrijfsschade uit welken hoofde of van welke aard ook, alsmede voor enige directe of indirecte schade, welke wordt veroorzaakt aan of respectievelijk door de werking of niet-werking c.q. onjuiste werking van de door hem geleverde of bewerkte zaak of door zijn hulppersonen en personeel middellijk of onmiddellijk toe­gebracht aan goederen en personen, welke of wie ook.

19.5 Onverminderd het hiervoor bepaalde is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd krachtens de door PMG afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, die gebruikelijk is in deze branche, waarbij het totaal van het bedrag is beperkt tot het maximumbedrag van de verzekering. Een kopie van de polis met de voorwaaden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek door PMG toegezonden.

19.6 In geval van enige aanspraak van derden ten opzichte van PMG uit hoofde van of in verband met de (niet tijdige of gebrekkige of onjuiste) levering of wer­king van een zaak geldt de beperking van de aansprakelijkheid van PMG eveneens. De wederpartij vrijwaart PMG van iedere verdere aan­sprakelijkheid ten opzichte van die derde(n).

19.7 Bij levering van zaken zal PMG voor zover nodig en/of vereist, aan de wederpartij aanwijzingen, voorschriften en/of gebruiksaanwijzingen verstrekken met betrekking tot het gebruik daarvan en de doeleinden, waarvoor deze kunnen worden aangewend, waaraan wederpartij verplicht is zich te houden. PMG mag er, behoudens andersluidende schriftelijke mededelingen van de wederpartij, van uitgaan dat de wederpartij en zijn personeel of de personen, die wederpartij direct of indirect bij of met de machine laat werken of verblijven (in de ruimste zin van het woord) de taal waarin deze aanwijzingen of voorschriften zijn gesteld in vol­doende mate beheersen om daarvan kennis te nemen en dienovereenkomstig te handelen, mits die taal de Nederlandse, Engelse of Duitse is. PMG is bereid de wederpartij (voor zover mogelijk) die aanwijzingen en voorschriften, op schriftelijke mededeling, in andere talen ter beschikking te stellen. De wederpartij is gehouden de kosten ter zake te voldoen.


ARTIKEL 20 Overmacht

20.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van PMG onafhankelijke omstandigheid (ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien), die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor ­zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van PMG of haar leveranciers.


ARTIKEL 21 Ontbinding en bevrijding

21.1 Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor haar uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede ingeval van conservatoir of executoriaal beslag ten laste van de wederpartij, een aanbod of over­eenkomst ten aanzien van een buitengerechtelijke schuldenregeling met de wederpartij, faillissement, surseance of ondercuratelestelling van de wederpartij of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is PMG te hare keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot beta­ling van schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere uitvoering van de overeenkomst (en) op te schor­ten, zonder in gebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist. PMG is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het haar toekomende te vorderen. Alles onverminderd het recht van PMG op vergoeding van schade, waarin begrepen gederfde winst, kosten en rente.

21.2 Indien de behoorlijke nakoming door PMG ten gevolge van een of meer omstandigheden die niet voor rekening van PMG komen, waaronder overmacht zoals omschreven in artikel 20, geheel of gedeeltelijk, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend onmogelijk is, heeft PMG het recht te hare keuze, haar prestatie op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot betaling van schadevergoeding.

21.3 Indien de wederpartij, nadat PMG hem daartoe een termijn van 14 dagen heeft gesteld, niet aan aflevering meewerkt, is PMG van zijn verbintenissen bevrijd, onverminderd de verplichtingen van de wederpartij.


ART1KEL 22 Toepasselijk recht

22.1  Op elke overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de overeenkomst betrokken wederpartij aldaar woonplaats heeft.


ARTIKEL 23 Geschillen

23.1 De rechter in de vestigingsplaats van PMG is uitsluitend bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft PMG het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

23.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.